background
logotype

Opłaty

Opłaty za korzystanie z przedszkola

 1. Stawka żywieniowa dziennie wynosi:
 • 3 posiłki (w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek): 7,20 zł
 • 1 posiłek (obiad): 3,60 zł
 • 2 posiłki (w tym: śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek): 5,40 zł
 • 1 posiłek (śniadanie lub podwieczorek): 1,80 zł
 1. 2.Wysokość opłat za świadczenia – „za pobyt” wynosi:
  1. w godz. 8.00 – 13.00 bezpłatnie;
  2. za korzystanie ze świadczeń poza 8.00-13.00:
   1. przez dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – nie ma opłat / wg zasady obowiązującej w ustawie o systemie oświaty, dzieckiem 6-letnim jest to, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września) w roku kalendarzowym, w którym ukończy 6 lat. Podobnie należy definiować dziecko 5-letnie/;
   2. przez pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola za godzinę pobytu dziecka: 1 zł, a w przypadku korzystania przez rodziców z Programu „Krakowska Karta Rodzinna 3+”: 0,50 zł.
   3. 3.Opłaty za korzystanie z usług Przedszkola pobierane są z „dołu”. Termin płatności do 10-tego dnia miesiąca następnego.
   4. 4.Opłaty podlegają zwrotowi tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w danym dniu (liczone na koniec miesiąca). Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat w kolejnym miesiącu.
   5. 5.Opłata za świadczenia za czas przebywania dziecka w Przedszkolu poza godzinami określonymi w umowie wynosi dla dzieci poniżej 6-lat odpowiednio 1 zł lub 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka. Dopłata doliczana jest do opłaty za następny miesiąc.
   6. 6.W przypadkach wydłużania dziennego czasu pobytu poza godziny określone
    w umowie Dyrektor w trybie natychmiastowym sporządza aneks do umowy, określający rzeczywiste godziny korzystania przez dziecko z Przedszkola.
   7. 7.Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola:

Bank PKO B.P.

09 1020 2892 0000 5702 0590 5213

(przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać w szczególności o wpisaniu nazwy i nr przedszkola oraz imienia i nazwiska dziecka za które dokonywana jest opłata)

 

2018  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates