background
logotype

Opłaty

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ZA WYŻYWIENIE

 

Co zrobić, aby dokonać opłaty?

1.Przypomnieć sobie jaki numer indywidulany dotyczący odpłatności został przypisany Państwa dziecku (rodzice każdego dziecka otrzymali od przedszkola pisemnie taką wiadomość).

2.Sprawdzić w tabeli (wywieszonej w przedszkolnej szatni) z numerami dzieci oraz kwotami do zapłaty za konkretny miesiąc, jaką kwotę należy uiścić za dane dziecko.

3.Dokonać wpłaty na konto bankowe do 14 dnia danego miesiąca.

 

(Do tego dnia opłata ma już wpłynąć na konto MCOO).

 

Należy wpłacić DOKŁADNIE taką kwotę jaka została podana!!!

 

09 1020 2892 0000 5702 0590 5213

 

( nr rachunku bankowego)

 

Odbiorca:

 

MCOO w Krakowie

 

Samorządowe Przedszkole nr 163

 

30-686 Kraków

 

WAŻNE!!!W tytule należy wpisać!!!!!:

 

Imię i nazwisko dziecka oraz informację „Opłata za przedszkole za miesiąc…” (napisać za jaki miesiąc i rok).

 

(Jeśli ktoś z Państwa ma w naszym przedszkolu więcej niż jedno dziecko to patrzy na kwoty dla każdego dziecka. Następnie może zrobić każdemu dziecku osobny przelew lub zsumować kwoty i zrobić jeden przelew – ale pamiętać, aby wtedy w tytule wypisać imię i nazwisko wszystkich dzieci, za których dokonywana jest opłata).

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tematu odpłatności, prosimy o kontakt z kancelarią przedszkola.

 

SERDECZNIE PROSIMY O TERMINOWE I SOLIDNE DOKONYWANIE OPŁAT!!!

 

 


 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019-2020 Samorządowe Przedszkole nr 163 im. Heleny Bechlerowej w Krakowie, wprowadza nowy sposób powiadamiania rodziców o kwocie do zapłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia za dany miesiąc. Na ten moment rezygnujemy z tzw. „książeczek”, które do tej pory funkcjonowały.

Teraz każdemu dziecku przypisany został przez system internetowy indywidulany numerktóry będzie obowiązywał przez cały rok szkolny i który należy zapamiętać!!! Rodzic każdego dziecka osobiście jest informowany o przypisanym numerze. Tabela z numerami oraz kwotami do zapłaty będzie wywieszana co miesiąc (do 5 dnia danego miesiąca – rozpoczynając od października 2019 r.) na terenie szatni w przedszkolu.

BARDZO PROSIMY TERMINOWO WPŁACAĆ (do 14 dnia każdego miesiąca) DOKŁADNIE TAKĄ KWOTĘ, KTÓRA JEST PRZYPISANA DANEMU DZIECKU!!!!

Poniżej przypominamy INFORMACJĘ O OPŁATACH ZA KORZYSTANIEZ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA (która została już Państwu przekazana w potwierdzeniu korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020)

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 163 im. im. Heleny Bechlerowej w Krakowie ul. Podedworze 2a, 30-686 Kraków, z dnia 13.06.2018 r. informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola. Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola dyrektor przedszkola przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.

Opłatę za KORZYSTANIEZ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA należy wpłacić na konto bankowe: 09 1020 2892 0000 5702 0590 5213 ( nr rachunku bankowego)

Odbiorca:

MCOO w Krakowie

Samorządowe Przedszkole nr 163

ul. Podedworze 2a

30-686 Kraków

WAŻNE!!!W tytule należy wpisać!!!!!: Imię i nazwisko dziecka oraz informację „Opłata za przedszkole za miesiąc…” (napisać za jaki miesiąc i rok).

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia. Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane
w pierwszej kolejności.
Ponadto informuję, że w razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości.


 


 

Opłaty za korzystanie z przedszkola

 

1. Stawka żywieniowa dziennie wynosi:

  • 3 posiłki (w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek): 7, 20 zł
  • 1 posiłek (obiad): 3, 60 zł
  • 2 posiłki (w tym: śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek): 5, 40 zł
  • 1 posiłek (śniadanie lub podwieczorek): 1, 80 zł

 

2. Wysokość opłat za świadczenia – „za pobyt” wynosi:  

  1. w godz. 8.00 – 13.00 bezpłatnie;
  2. za korzystanie ze świadczeń poza 8.00 – 13.00:
  1.  przez dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – nie ma opłat / wg zasady obowiązującej w ustawie o systemie oświaty, dzieckiem 6-letnim jest to, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września) w roku kalendarzowym, w którym ukończy 6 lat. Podobnie należy definiować dziecko 5-letnie/;
  2. przez pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola za godzinę pobytu dziecka: 1 zł, a w przypadku korzystania przez rodziców z Programu „Krakowska Karta Rodzinna 3+” lub Kraków dla Rodziny N – 0, 50 zł, natomiast dla rodzin objętych zarówno Programami KKR 3+ jak i Programem Kraków dla Rodziny N – 0, 00 zł.     

3. Opłaty za korzystanie z usług Przedszkola pobierane są z „dołu”.  Termin płatności do 14 – tego dnia miesiąca następnego.

4. Opłaty nie naliczane są tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w danym dniu (liczone na koniec miesiąca).

5. Opłata za świadczenia za czas przebywania dziecka w Przedszkolu poza godzinami w ramach realizacji podstawy programowej wynosi dla dzieci poniżej 6-lat odpowiednio 1 zł lub 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.

6. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola:

Bank PKO B.P.

09 1020 2892 0000 5702 0590 5213

  (przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać w szczególności o wpisaniu nazwy i nr przedszkola oraz imienia i nazwiska dziecka, za które dokonywana jest opłata)

 

 

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates