background
logotype

Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca

w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie

 • 18 – 25 maja 2018r.: przyjmowanie wniosków wraz z odpowiednimi załącznikami dot. spełniania kryteriów (jedynie w formie papierowej).

Wnioski przyjmowane będą w kancelarii przedszkola

w następujących dniach i godzinach przyjęć:

poniedziałek: 7.30 – 9.30 i 13.00 – 15.15

wtorek i czwartek: 8.30- 9.30 i 13.00 – 16.15

środa i piątek: 9.00 – 11.00

 • 18.05.2018r. – 01.06.2018r.: weryfikacja wniosków, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach;
 • 19.06.2018r.: godz. 9.00 ogłoszenie wyników rekrutacji (listy zakwalifikowanych                   i niezakwalifikowanych);
 • 20.06. – 26.06.2018r.: potwierdzanie woli przyjęcia, podpisywanie porozumień dla dzieci nowo przyjętych w godzinach przyjęć w kancelarii przedszkola:

poniedziałek: 7.30 – 9.30 i 13.00 – 15.15

wtorek i czwartek: 8.30- 9.30 i 13.00 – 16.15

środa i piątek: 9.00 – 11.00

Brak podpisania porozumienia w/w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 • 27.06.2018r.: godz. 9.00 ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Kraków, 17.05.2018 r.


 

UWAGA RODZICE!!!

Od 30.04.2018 r. do 16.05.2018 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola dzieci zakwalifikowanych w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola należy dokonać
w godzinach pracy kancelarii:

poniedziałek: 730 – 1000 oraz 13.00 – 1615

wtorek: 730 – 1000 oraz 1300 – 1615

środa: 800 – 1000 oraz 1300 – 1545

czwartek: 730 – 1000 oraz 1300 – 1615

piątek: 800 – 1000

Do podpisania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola - do wglądu dowód osobisty rodzica podpisującego oraz w przypadku rodzin objętych programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+” ważna karta KKR i KKN (do wglądu i kserokopia).

Kraków, 27.04.2018 r.


 UWAGA RODZICE!!!

Informacje o rekrutacji na 2018/2019

Informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji: od 22 lutego do 28 lutego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków (Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018 r.: https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/299725   

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

 • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico ( https://krakow.formico.pl). Elektroniczny system rekrutacyjny funkcjonuje od dnia 01 marca 2018r. od godz. 9.00.
 • System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131. ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz Uchwałą nr IXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 • Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują „Wniosek o przyjęcie”. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie formularze będzie można pobrać w przedszkolu od dnia 01 marca 2018r.
 • Wypełniony (niezależnie od sposobu jego wypełnienia – odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) i podpisany przez rodziców Wniosek o przyjęcie należy złożyć w przedszkolu, które zostało wskazane przez rodziców jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • Rekrutacja trwa od 01.03.2018r. do 30.03.2018r.
 • Niezłożenie w terminie do dnia 30 marca 2018r. (w naszym przedszkolu do godz. 15.00) wypełnionego i podpisanego przez rodziców „Wniosku o przyjęcie” do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 • Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie – do przedszkola. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół – spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/ tej placówce, w którym/której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie elektronicznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowana.
 • Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 • Przyjmowane będą tylko wnioski podpisane i składane wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

 

Zasady rekrutacji:

 

Składanie wniosków w Samorządowym Przedszkolu 163:

 

Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola od 01.03.2018r. do 30.03.2018. w następujących godzinach:

 

Poniedziałki: 7.30 – 10.00 i   12.30 - 15.30

Środy:    8.00 – 10.00   i   12.30 – 15.30

Wtorki i czwartki : 8.00 – 10.00   i   12.30-16.30

Piątki:    12.30-15.00    

 

 

 

2018  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates